MEDİTASYON CAİZ MİDİR?

Last modified date

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türemiştir. Kelime birçok batı dilinde derin düşünme anlamına gelmekte olan bir terim olarak yerleşmiştir. Sözlüklerde, kişinin iç huzuru ve sükûnet kazanmasına, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad olarak açıklanır. Meditasyon teknikleri ait oldukları dinlere göre farklı isimlerle adlandırılırlar. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri meditasyonu farklı isimlerle adlandırıp farklı şekillerde yorumlamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tekbiçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır. Hindistan’da Budizm, Çin’de Taoizm, Japonya’da Zen, Tibet’te Bön inançları gibi meditasyonu uygulayan dinler vardır. Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu, her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma, düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon için “Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici, sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduğu ve genellikle iç mutluluğu yaşatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız” denilmektedir.
Yüceliği, yetkinliği ve bütünlüğü, olgunluğu yani tanrıyı Brahman’ı çağrıştıran om, meditasyonda tekrarlanan bir sestir, mantradır. Om kelimesi yoğa ve meditasyon yaparken söylenen sesin en mükemmel hali olarak kabul edilen dua cümlesidir. Biz yazarken om diye yazıyor olsak da aslında Sanskritçe olan kelime aum diye telaffuz edilir. Hindu kutsal kitabı vedaların bir bölümü olan Mandukya Upanishad aum’dan şöyle bahseder. Aum evrendir, mutlak olandır, geçmiş, şimdi ve zaman ötesidir. Yüceliği, yetkinliği ve bütünlüğü, olgunluğu yani tanrı Brahman’ı çağrıştıran om, meditasyonda tekrarlanan bir sestir, mantradır. Ayrıca aum Brahmanizmin üç tanrısı Brahma, Vishnu ve Shiva’yı temsil eder. Brahma yaratıcı tanrı, Vishnu devam ettiren tanrı, Shiva yıkan tanrıdır. Om evrenin sesi olarak kabul edilir. Anlaşıldığı gibi meditasyon bir zihin dinlendirme egzersizi değil dinsel bir tapınmadır. Farklı meditasyon uygulamaları farklı dinlerin tapınma ayinleridir. Gerek duruşlar, gerek düşünce yönlendirmeleri, gerekse söylenen kelimeler meditasyon şekline göre farklı dinin tanrı ya da tanrılarına tapınmadır. O tanrılarla zihni bağlantı kurma çabasıdır. Bu nedenden dolayı meditasyon asla caiz olamaz.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren